Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oprogramowania BugBug stworzonego przez TestRevolution Sp. z o.o. jak również podejmowania innych działań przez Użytkownika w ramach funkcjonalności udostępnianych mu przez TestRevolution oraz świadczenia przez TestRevolution usług na rzecz Użytkowników.

Każda osoba, która chce korzystać z Oprogramowania, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z usług TestRevolution ani uzyskiwać do nich dostępu. Regulamin i inne warunki usług udostępniane są wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także – na każde żądanie – w taki sposób, który umożliwia danej osobie pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Serwisu. Niektóre dostarczane przez TestRevolution specjalne funkcjonalności, objęte są warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE

 • Demo: darmowa Licencja uprawniająca Użytkownika do korzystania z Oprogramowania w ograniczonym zakresie

 • Konto: usługa świadczona drogą elektroniczną przez TestRevolution; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu bugbug.io, która umożliwia korzystanie z Usług

 • Licencja: licencja na Oprogramowanie, udzielana przez TestRevolution na rzecz Użytkownika i której warunki określa niniejszy Regulamin

 • Okres abonamentowy: okres świadczenia Usług, którego długość określana jest wybranym przez Użytkownika Pakietem, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy

 • Pakiet: wariant określający zakres przedmiotowy Usługi oraz zakres dostępu do Oprogramowania, wybierany przez Użytkownika na podstawie udostępnianych przez TestRevolution opcji

 • Polityka Prywatności: dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod LINKIEM.

 • Przerwa techniczna: związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Oprogramowania, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług

 • Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu

 • Rozszerzenie: część Oprogramowania do zainstalowania w przeglądarce internetowej

 • Serwis: strona internetowa znajdująca się pod adresem URL bugbug.io

 • Siła wyższa: zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do TestRevolution, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Oprogramowania

 • TestRevolution / Usługodawca: TestRevolution sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Gliwicka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000832174, NIP: 6452563868, REGON: 385150770, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych

 • Umowa: umowa zawierana pomiędzy TestRevolution a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie przez niego z Oprogramowania oraz z innych Usług

 • Usługi: odpłatne (z zastrzeżeniem Demo) usługi świadczone drogą elektroniczną przez TestRevolution, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Opgramowania, służące w szczególności do przeprowadzania testów automatycznych

 • Użytkownik: osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług na zasadach określonych w Regulaminie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Oprogramowania dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Uznaje się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania, Użytkownik zaakceptował Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
 2. Polityka Prywatności, dostępna tutaj [direct link] stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 3. TestRevolution nie zamieszcza na swojej stronie internetowej ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Oprogramowania, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, b) korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej Chrome lub Chromium..
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Z kolei Licencja udzielana na Oprogramowanie może być bezpłatna (wersja Demo Oprogramowania) lub odpłatna (Pakiety).
 7. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług, Serwisu lub Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 8. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody TestRevolution. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem TestRevolution elementów Serwisu.

§2 UŻYTKOWNICY

 1. Licencja udzielana jest na rzecz przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 2. Oprogramowanie nie jest przeznaczone dla konsumentów. Oznacza to, że nie powinno ono być wykorzystywane w celach domowych, rozrywkowych lub innych celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Oprogramowanie stanowi program komputerowy, do którego używania wymagana jest odpowiednia wiedza oraz umiejętności. W momencie rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania w wersji płatnej lub w wersji Demo, Użytkownik oświadcza, że on sam lub jego pracownicy lub współpracownicy posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające w sposób prawidłowy korzystać z Oprogramowania.

 4. Jeżeli Użytkownika działa w imieniu lub na rzecz podmiotu prawnego, np. spółki, oświadcza on, że jest do tego w pełni uprawniony. TestRevolution może zweryfikować Użytkownika jednak nie jest do tego zobligowany. Za działania Użytkownika odpowiada spółka lub ww. podmiot prawa.

§3 KONTO

 1. Użytkownik w ramach funkcjonalności Serwisu może założyć Konto. W tym celu przechodzi on przez procedurę rejestracji w ramach funkcjonalności Serwisu.

 2. Zakładając Konto, dana osoba oświadcza, iż działa na zlecenie Użytkownika i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz tego Użytkownika.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez TestRevolution dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a TestRevolution zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem potwierdzenia uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna.

 4. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez zgody TestRevolution.

 5. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenia na adres mailowy info[@]testrevolution.io lub skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

 6. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika, nie jest on uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek opłat zrealizowanych na rzecz TestRevolution. Usuwając Konto, Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z Usług opłaconych w ramach Pakietu.

 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Konta, chyba że doszło do bezprawnego włamania na dane Konto. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.

 8. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym TestRevolution.

§4 OPROGRAMOWANIE

 1. Oprogramowanie przeznaczone jest do przeprowadzania testów w zakresie aplikacji webowych oraz stron internetowych. TestRevolution zastrzega, że w przypadku pojawienia się nowych technik programowania, nieużywanych w momencie stworzenia Oprogramowania, testowanie stron oraz aplikacji stworzonych za ich pomocą może okazać się niemożliwe.

 2. Korzystanie z Oprogramowania oraz instalacja Rozszerzenia są możliwe wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej Chrome lub Chromium.

 3. Oprogramowanie umożliwia Użytkownikowi przeprowadzanie testu poprzez nagrywanie wszelkich czynności podejmowanych w ramach testowania danej witryny lub aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych kliknięć oraz danych wprowadzanych za pomocą klawiatury oraz odtwarzanie na żądanie Użytkownika zarejestrowanych czynności.

 4. Oprogramowanie jest możliwe do pobrania w wersji pełnej poprzez dokonanie zakupu jednego z Pakietów dostępnych w ramach Serwisu lub w wersji Demo udostępnianej przez TestRevolution za darmo.

 5. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, TestRevolution zmieni, ulepszy lub zaktualizuje Oprogramowanie, jego nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Użytkownikom za pośrednictwem Usług. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Oprogramowania będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

§5 DEMO

 1. Wersja Demo Oprogramowania jest możliwa do pobrania za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

 2. Do Demo zastosowanie mają wszelkie postanowienia Regulaminu, odpowiednio również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących opłaty oraz Okresu abonamentowego. Wersja Demo jest przeznaczona wyłącznie do weryfikacji możliwości oraz sposobu działania Oprogramowania przez Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w wersji Demo w szerszym zakresie, w szczególności zaś nie jest uprawniony do wykorzystywania go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 3. TestRevolution zastrzega, że wersja Demo Oprogramowania może posiadać ograniczony zakres funkcjonalności względem płatnej wersji Oprogramowania.

§6 PAKIETY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu Użytkownik ma możliwość nabycia Pakietu, który uprawnia go do korzystania z pełnej wersji Oprogramowania.

 2. Pakiety różnią się czasem swojego obowiązywania, zakresem funkcjonalności oraz posiadają różne limity związane m. in. z liczbą osób, które mogą korzystać z Oprogramowania, liczbą projektów możliwych do realizacji w ramach Pakietu oraz liczą testów możliwych do uruchomienia.

 3. Wszelkie informacje dotyczące Pakietów są publikowane w ramach Serwisu. Użytkownik powinien zweryfikować przedmiotowe informacje oraz nabyć Pakiet, który jest odpowiedni dla jego potrzeb oraz charakteru prowadzonej przez niego działalności.

 4. Dana osoba zamawiając Pakiet, oświadcza, iż działa na zlecenie Użytkownika i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 5. Z chwilą otrzymania potwierdzenia uiszczenia płatności za Pakiet przez TestRevolution, pomiędzy Użytkownikiem a TestRevolution dochodzi do zmiany Umowy. Umowa taka zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi abonamentowemu.

 6. TestRevolution jest uprawnione do odmowy zawarcia Umowy w następujących przypadkach:

  1. wskazane w formularzu są nieprawidłowe;

  2. w trakcie składania wyboru Pakietu lub dokonywania płatności doszło do naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

 7. Użytkownik niezwłocznie po zawarciu odpłatnej Umowy otrzymuje możliwość korzystania z funkcjonalności Oprogramowania wynikających z danego Pakietu.

 8. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.

 9. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Umów nieodpłatnych, lub ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia w przypadku Umów odpłatnych. Wypowiedzenie powinno być złożone poprzez odpowiednie funkcjonalności Serwisu. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez TestRevolution takiego oświadczenia woli.

 10. Użytkownik jest uprawniony do nabycia Pakietu również w trakcie trwania innego Pakietu. W takim wypadku nowo wykupiony Pakiet zastępuje poprzedni, zaś Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu jakichkolwiek opłat zrealizowanych na rzecz TestRevolution.

§7 LICENCJA

 1. W momencie pobrania wersji Demo Oprogramowania lub dokonania opłaty za Pakiet, TestRevolution udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z Oprogramowania.

 2. Licencja, o której mowa w ust. 7.1. powyżej jest licencją: i) niewyłączną; ii) nieograniczoną terytorialnie; iii) udzielaną na czas wynikający z Pakietu wykupionego przez Użytkownika.

 3. W przypadku wersji Demo Oprogramowania Licencja jest licencją nieodpłatną i jest udzielana wyłącznie w celu weryfikacji sposobu działania Oprogramowania przez Użytkownika i nie dotyczy jakichkolwiek działań komercyjnych podejmowanych przez Użytkownika.

 4. W przypadku pełnej wersji Oprogramowania, Licencja jest licencją odpłatną (koszty Licencji wynikają z Pakietu wybranego przez Użytkownika) i jest udzielana w celu prowadzenia testów programistycznych w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej przez Użytkownika, w zakresie wynikającym z Pakietu wykupionego przez Użytkownika.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji (licencji dalszych) na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.

 6. Oprogramowanie jest chronione prawami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych przynależnymi TestRevolution. TestRevolution zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w szczególności Rozszerzenia, nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Oprogramowania, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem TestRevolution, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w Oprogramowanie, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do TestRevolution do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do TestRevolution w bezprawnym celu lub na niekorzyść TestRevolution. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.

§8 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Oprogramowanie jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez operatora płatności lub w inny sposób przewidziany każdorazowo w Serwisie.

 2. Płatność jest możliwa poprzez funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie, ze szczególnym uwzględnieniem operatora płatności Stripe.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zrealizowania płatności niezwłocznie po wyborze Pakietu oraz jego zamówieniu.

 4. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w ust. 8.1. powyżej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania płatności po przywróceniu ich dostępności.

 5. Użytkownik w celu dokonania opłaty za Pakiet wybiera formę płatności dostępną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie oraz postępuje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. TestRevolution nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów operatora płatności i innych podmiotów trzecich.

 6. Ceny za Pakiety podawane przez TestRevolution są cenami netto

 7. Opłaty są bezzwrotne.

 8. TestRevolution jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych cennikiem za Pakiety, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.

 9. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Serwisie oraz za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu..

 10. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza opłaty, TestRevolution po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o opłacie wysłanym na adres e-mail Użytkownika, uprawniony jest do zablokowania Oprogramowania z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez TestRevolution terminie, TestRevolution uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 11. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez TestRevolution z przyczyn zależnych od niego lub też opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi może zostać zwrócona opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. TestRevolution nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Oprogramowania oraz jego funkcjonalności przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz innych powszechnie obowiązujących reguł.

 2. TestRevolution nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkowników w ramach korzystania z Oprogramowania. W szczególności TestRevolution nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w środowisku testowanym przez Użytkownika powstałe w związku z używaniem Oprogramowania przez Użytkownika, chyba że szkody te powstały z winy umyślnej TestRevolution.

 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw podmiotów trzecich za pośrednictwem funkcjonalności Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić TestRevolution od wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich, a w przypadku takiej konieczności zapłacić wszelkie zasądzone od TestRevolution odszkodowania, kary lub inne sumy pieniężne związane z naruszeniem dokonanym przez Użytkownika.

 4. TestRevolution, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa, nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkowników powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania, chyba że powstały one w związku z umyślnym działaniem TestRevolution. Równocześnie odpowiedzialność TestRevolution ograniczona jest do realniej poniesionej przez Użytkownika szkody i nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.

 5. TestRevolution nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie w pełni kompatybilne z innymi programami lub aplikacjami zainstalowanymi w danym środowisku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub szkody powstałe w związku z takim brakiem kompatybilności. W szczególności TestRevolution nie odpowiada za możliwość zainstalowania Rozszerzenia na danej przeglądarce i za skutki takiej instalacji.

 6. TestRevolution udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za System oraz Usługi.

 7. TestRevolution nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie, a także za szkody wynikające z krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Oprogramowania, spowodowane Przerwą Techniczną.

 8. W zakresie Umów zawieranych między TestRevolution a Użytkownikiem, TestRevolution ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika. W szczególności TestRevolution nie udziela żadnych gwarancji handlowych w związku ze świadczeniem i korzystaniem z Usług.

 9. Odpowiedzialność TestRevolution jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej opłaty za najwyższy Pakiet.

 10. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika. W tym Użytkownik obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez TestRevolution związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. TestRevolution jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach: i) Użytkownik korzysta z Oprogramowania w sposób sprzeczny z udzieloną Licencją; ii) Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania wskazane w ust. 7.6. Regulaminu.

§11 DANE OSOBOWE

 1. TestRevolution informuje, że na serwerach przechowujących dane zapisane są wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem Oprogramowania. Mając powyższe na uwadze przestrzega się przed wprowadzaniem w trakcie prowadzonych testów jakichkolwiek danych osobowych, jako że zostaną one zarchiwizowane. TestRevolution będzie przetwarzać ewentualnie wprowadzone dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego oraz skutecznego działania Oprogramowania w środowisku Użytkownika oraz monitorowania i weryfikacji sposobu działania Oprogramowania. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez TestRevolution można znaleźć w Polityce Prywatności.

 2. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez niego w ramach korzystania z Oprogramowania.

 3. TestRevolution gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. TestRevolution zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.

 4. W momencie rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania, Użytkownik powierza TestRevolution do przetwarzania dane osobowe wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika lub osoby upoważnione przez niego w trakcie korzystania z Oprogramowania.

 5. TestRevolution będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania Oprogramowania, zapewnienia jego dostępności oraz eliminacji ewentualnie zaistniałych błędów lub usterek.

 6. TestRevolution przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika. Uznaje się, że zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wydaniem takiego polecenia przez Użytkownika.

 7. TestRevolution zapewnia, że dostęp do danych, które TestRevolution przetwarza w imieniu Użytkownika, będą miały tylko osoby, którym TestRevolution nadał upoważnienia, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. TestRevolution zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.

 8. TestRevolution udostępnia Użytkownikowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. TestRevolution umożliwia Użytkownikowi jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika do przeprowadzenia audytów, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, TestRevolution w miarę możliwości pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Usługodawcy informacje, Usługodawca pomaga również administratorom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

 10. TestRevolution zobowiązuje się zgłaszać Użytkownikowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Użytkownika o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności Użytkownika jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Oprogramowania oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Użytkowników, tj. Google LLC, Microsoft Corporation, DigitalOcean LLC, Amazon Web Services EMEA SARL.

 12. TestRevolution poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Użytkownikowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez TestRevolution innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę.

 13. TestRevolution zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu TestRevolution powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy TestRevolution a Użytkownikiem w Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.

 14. TestRevolution oświadcza, że dokona dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych jedynie względem podmiotów, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO oraz zapewniają odpowiednią ochronę powierzonych im danych.

 15. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Użytkownika związanych z przetwarzaniem, TestRevolution usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują TestRevolution przechowywanie danych osobowych.

§12 TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ USŁUG I REKLAMACJE

 1. TestRevolution podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych w stosunku do Oprogramowania stron www, pozostających poza kontrolą TestRevolution; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w System; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.

 3. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie działania Oprogramowania.

 4. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres TestRevolution, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres [info[@]testrevolution.io].

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez TestRevolution w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie lub poprzez wiadomość e-mail.

§13 KONTAKT

 1. W celu szybkiego skontaktowania się z TestRevolution Użytkownik może skierować wiadomość e-mail na: info[@]testrevolution.io

§14 ZMIANA REGULAMINU

 1. TestRevolution może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych, jak również w przypadku zmiany sposobu prowadzenia działalności oraz celów biznesowych TestRevolution. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik, w ww. terminie nie wypowie Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

 3. Nowa wersja Regulaminu dotyczyć będzie jedynie Pakietów nabytych po wejściu w życie tej wersji.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. rawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy TestRevolution a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TestRevolution.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.04.2020

Niezawodne, kompleksowe oprogramowanie, które usprawnia pracę testerów i programistów.

Zamów newsletter