Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez TestRevolution sp. z o. o. tj. administratora strony bugbug.io (dalej jako „TestRevolution”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przy przetwarzaniu danych osobowych TestRevolution realizuje wszelkie wymagania wynikające z Developer Program Policies Google LLC. Instalowane Rozszerzenie zapewnia pełne bezpieczeństwo przetwarzanych za jego pośrednictwem danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest TestRevolution sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Gliwicka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000832174, NIP: 6452563868, REGON: 385150770, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych.

Kontakt z TestRevolution jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo poprzez adres e-mail info@testrevolution.io lub listownie na adres wskazany w pkt 1.1. powyżej.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.

Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru IP, numeru telefonu, numeru NIP, numeru REGON, nazwy firmy, identyfikatorów Google, Github, Microsoft oraz danych karty płatniczej (wyłącznie w celu realizacji płatności).

Możliwym jest również przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim dobrowolnie będziesz wprowadzać je w ramach zapewnianych Ci przez TestRevolution funkcjonalności. Prosimy zatem abyś nie wprowadzał w trakcie prowadzenia testów swoich autentycznych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich. Równocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Ci możliwości prowadzenia testów oraz weryfikacji ich wyników.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej bugbug.io – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji zawartej z Tobą umowy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia Ci możliwości przeprowadzania testów za pomocą oprogramowania TestRevolution – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez TestRevolution – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez TestRevolution (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  • odpowiedni dla wykazania przez TestRevolution prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • wynikający z przepisów prawa, w zakresie obowiązku przechowywania odpowiednich dokumentów księgowych.
  • w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

TestRevolution w niektórych sytuacjach może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W przypadku USA odbywać się to będzie na podstawie tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku TestRevolution podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będzie je przekazywać jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.

W przypadku państw trzecich innych niż USA przekazywanie do nich Twoich danych osobowych będzie następować jedynie przy spełnieniu warunków wynikających z art. 45 RODO (przekazywanie danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony), art. 46 RODO (przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń) lub art. 47 RODO (przekazanie w ramach wiążących reguł korporacyjnych).

ODBIORCY DANYCH

TestRevolution może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, jak również dostawca funkcjonalności pozwalających na zrealizowanie płatności w ramach portalu (operatorzy płatności), pomiary statystyczne oraz prowadzenie działań marketingowych, dostawca przeglądarki internetowej Chrome.

Dane osobowe zgromadzone przez TestRevolution mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu TestRevolution powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody TestRevolution.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).

PROFILOWANIE

TestRevolution może dokonywać profilowania w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Ci oferty swoich produktów oraz usług dostosowanych do Twoich potrzeb.

Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących danej osoby. TestRevolution dokonuje jej w celu analizy Twoich potrzeb w kontekście oferty TestRevolution oraz przedstawienia Ci materiałów dostosowanych do Twoich preferencji.

Nie poniesiesz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem, zaś Twoje dane osobowe nie będą profilowane w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 2.4.4. powyżej.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu, jesteś uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, do jej wycofania.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do TestRevolution, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało TestRevolution, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez TestRevolution na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od TestRevolution dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia TestRevolution zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na TestRevolution do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE

TestRevolution może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej bugbug.io i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, informacje o Twoim urządzeniu, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację żadnej osoby.

BEZPIECZEŃSTWO

TestRevolution stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury TestRevolution z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

TestRevolution wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie TestRevolution wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, TestRevolution rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA

W celu prawidłowego działania strony internetowej TestRevolution korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej bugbug.io – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies strony internetowej są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez TestRevolution nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z TestRevolution) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

TestRevolution wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej bugbug.io i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę.

TestRevolution wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  • Google Analytics: zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • Google Adwords:działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
  • Apple Search Ads: działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.04.2020.

Niezawodne, kompleksowe oprogramowanie, które usprawnia pracę testerów i programistów.

Zamów newsletter